Regulamin

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne:1.Niniejszy regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym określającym zasady rezerwacji, zwiedzania oraz zasady bezpieczeństwa w BLACK WORLD.2.BLACK WORLD to atrakcja turystyczna mieszcząca się przy PlacuWolności 5 lok 1U 91-416 w Łodzi.3.Ilekroć w regulaminie pojawią się poniższe określenia, należyje rozumieć w sposób podany niżej.a. Strefa widzialna- strefa, w której znajdują się recepcja, stoliki warsztatowe, szafki depozytowe, toaleta.b. Strefa niewidzialna- główna część atrakcji, do której wstęp możliwy jest tylko z Przewodnikiem i po opłaceniu biletu wstępu.c. Przewodnik- pracownik BLACK WORLD odpowiedzialny za oprowadzanie Zwiedzających i omówienie zasad bezpieczeństwaobowiązujących podczas zwiedzania.d. Zwiedzający- osoba, która zakupiła bilet, lub osoba, dlaktórej opiekun prawny zakupił bilet.

e. Grupa zorganizowana- grupa Zwiedzających, która zakupiłabilet wstępu w liczbie powyżej 20 osób.f. Recepcja- miejsce, w którym pracownicy BLACK WORLD przyjmują rezerwacje, płatności za bilety oraz przydzielająPrzewodnika Grupie Zwiedzających.§2. Rezerwacja i zakup biletów1.Warunkiem zwiedzania BLACK WORLD jest zakup biletu wstępu zgodnie z obowiązującymi opłatami.2.Aktualny cennik i godziny otwarcia znajdują się na stronie https://www.blackworld.pl. Podane ceny są cenami brutto.3.Osoby dokonujące rezerwacji oraz zakupu biletu mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem.4.Zakupienie biletu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem, akceptacją jego postanowień oraz zobowiązaniem przestrzegania wszystkich jego punktów.5.Osoby przebywające w lokalu BLACK WORLD, a niekorzystające z oferty, zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do poleceń obsługi.6.Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.7.Rezerwacji bądź zakupu biletów można dokonać poprzez stronę internetową www.blackworld.pl, w zakładce ,rezerwacje” telefonicznie pod numerem telefonu +48 666 032081lub bezpośrednio w recepcji.8.W celu rezerwacji należy wybrać: datę i godzinę, typ biletu, podać dane osoby rezerwującej (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu) oraz metodę płatności, zaznaczyć akceptację

niniejszego Regulaminu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem „Rezerwuj teraz”.9.Użytkownik po dokonaniu rezerwacji otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia poprzez wiadomość e-mail, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji.10.Bilet n należy przynieść ze sobą do BLACK WORLD wydrukowany lub pokazać pracownikowi na urządzeniu mobilnym.11.Zakupu vouchera BILET NA PREZENT dokonać można w siedzibie BLACK WORLD w godzinach jego otwarcia lub poprzez stronęwww.blackworld.pl12.W przypadku wybrania opcji przesyłki drogą pocztową, voucher zostanie przesłany Zwiedzającemu na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres korespondencyjny.13.Minimalny wiek pozwalający na zwiedzanie BLACK WORLD to 9 lat.W przypadku młodszych uczestników warto skontaktować się telefonicznie lub mailowo. W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice, opiekunowie prawni lub/i opiekun grupy. §3.Bezpieczeństwo1.W lokalu BLACK WORLD obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych używek, oraz zakaz używania zapałek i zapalniczek.2.Na teren BLACK WORLD obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu.3.Na teren BLACK WORLD obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów.

4.Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do pracownikówBLACK WORLD.5.W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, pracownik BLACK WORLD ma prawo poprosić Zwiedzającego o opuszczenie siedziby firmy, bez prawa do zwrotu pieniędzy.6.Zwiedzanie niewskazane jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, choroby psychiczne oraz wszelkie inne schorzenia, na które wzięcie udziału w grze mogłoby mieć negatywny skutek, bądź stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia Zwiedzającego.7.BLACK WORLD nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia Zwiedzającego wynikające z uczestnictwa w zwiedzaniu mimo wyżej opisanego zakazu.8.BLACK WORLD zastrzega sobie prawo do odmówienia Zwiedzającymmożliwości zwiedzania bez podania przyczyny.9.W przypadku „sytuacji awaryjnej” tzn. złego samopoczucia Zwiedzającego, ataku paniki lub dyskomfortu związanego ze znalezieniem się w ciemności Zwiedzający w każdej chwili ma prawo przerwać zwiedzanie i poprosić Przewodnika o wyprowadzenie do Sfery widzialnej.10.W przypadku rezygnacji zwiedzającego na jakimkolwiek etapie zwiedzania BLACK WORLD nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów biletu.11.Do zwiedzania BLACK WORLD nie mogą przystąpić osoby pod wyraźnym wpływem alkoholu lub środków odurzających mogących powodować zaburzenie sprawności psychofizycznej. W takich przypadkach BLACK WORLD zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia takiej osoby na teren lokalu.12.BLACK WORLD nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, straty materialne lub zdrowotne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu BLACK WORLD, zachowania w niewłaściwy sposób lub niedostosowanie się do zasad określonych przez Przewodnika i regulamin BLACK WORLD.

§ 4. Ogólne zasady zwiedzania1.Zwiedzanie odbywa się tylko w grupach zorganizowanych z Przewodnikiem2.Zwiedzający ma obowiązek o przybyć do BLACK WORLD 15 minut przed godziną rozpoczęcia zwiedzania w celu poinstruowania i zapoznania się z zasadami obowiązującymi podczas zwiedzania.3.W przypadku spóźnienia na rozpoczętą już godzinę zwiedzania, mimo opłaconego biletu, pracownik BLACK WORLD może odmówić wstępu, ze względu na komfort i bezpieczeństwo pozostałych zwiedzających.4.W celach bezpieczeństwa Zwiedzający zobowiązany jest do zostawienia w szafce depozytowej zamykanej na klucz: odzieży wierzchniej, torby, plecaka, okularów, zegarków, telefonów komórkowych oraz wszelkich rzeczy emitujących sygnały świetlnelub dźwiękowe.5.W przypadku nie zastosowania się do punktu 5§4 regulaminuBLACK WORLD zastrzega sobie prawo do odmowy wejścia takiej osobie do Strefy niewidzialnej.6.Za zgubienie lub uszkodzenie kluczyka od szafki depozytowej odpowiada Zwiedzający. Opłata za zgubienie kluczyka wynosi 15pln, opłacana jest przez Zwiedzającego bezpośrednio w Recepcji.7.BLACK WORLD nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenia mienia powstałe w czasie przechowywania w depozycie.8.Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu BLACK WORLD nie ponosi odpowiedzialności.9.Zwiedzający przystępuje do zwiedzania z własnej nieprzymuszonej woli i odpowiada za zdarzenia powstałe na skutek jego działania lub zachowania.

10.Zwiedzanie nie wymaga siły fizycznej dlatego BLACK WORLD zastrzega sobie prawo ubiegania się rekompensaty finansowej w wypadku zniszczenia jego mienia.11.Zwiedzanie możliwe jest w grupie do 10 osób, Przewodnikiem jest osoba niewidoma dlatego ze względów bezpieczeństwa Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.§5. Dane osobowe1.Podane przez Zwiedzającego dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez BLACK WORLD zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.2.Oświadczenia dotyczące danych osobowych, mogą zostać przez Zwiedzającego w każdej chwili odwołane, ze skutkiem na przyszłość, przez wysłanie informacji na adres email rezerwacje@blackworld.pl lub pisemnie na adres siedziby BLACKWORLD.3.Osoba, która rezerwuje zwiedzanie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane wpisywane są podczas procesu rezerwacji. Wyrażenie wspomnianej zgody stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w procesie realizacji usługi oraz kontaktu Zwiedzającego z obsługą.4.Usługodawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

5.Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 to imię, nazwisko, email oraz numer telefonu osoby, na którą dokonana jest rezerwacja.6.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zwiedzającego zawartych w formularzu rezerwacji jest wykonanie umowy. Zawierając umowę o realizację usługi –Zwiedzania. BLACKWORLD może przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.7.Faktury. Jeżeli BLACK WORLD wystawia fakturę, to w tym celu przetwarza dane osobowe Zwiedzającego w zakresie niezbędnym dowystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane sąw dokumentacji księgowej, w związku z czym dane Zwiedzającego w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacjiprzez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.8.Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z BLACK WORLD za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza zamówienia,w sposób naturalny Użytkownik przekazuje mu swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości Zwiedzający może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Zwiedzającego wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.§5. Postanowienia końcowe1.Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.blackworld.ploraz w Recepcji.2.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminieodpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.Bardzo prosimy, żeby osoby, które odwiedziły BLACK WORLD nieopowiadały swoim bliskim i znajomym o tym, co PRZEŻYŁY Wnaszym „Czarnym świecie”.Dla przyszłych Zwiedzających, którzy planują nas odwiedzić,jakiekolwiek sugestie mogą zakłócić ich wrażenia zezwiedzania.